საკონსულო დეპარტამენტის სიახლეები

აზერბაიჯანის კონფლიქტურ ტერიტორიაზე შესვლის წესის შესახებ

აზერბაიჯანის კანონმდებლობის შესაბამისად, აზერბაიჯანის ხელისუფლების თანხმობის გარეშე ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შესვლისა და გამოსვლის წესის დარღვევისათვის გათვალისწინებულია სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და დამრღვევებს  შეეზღუდებათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება.


აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო სფეროების სია, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ნებართვის გარეშე შეუძლიათ მუშაობა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 04.12.2014 წლის N387 გადაწყვეტილების შესაბამისად, „წლის განმავლობაში 90 დღეზე მეტ ხანს აზერბაიჯანში მივლინებაში მყოფი უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამუშაო სფეროების სია, სადაც არ მოეთხოვებათ სამუშაო ნებართვა“ საფუძველზე, უცხო ქვეყნის (მათ შორის საქარ...


 <  1 2 3 >