დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დირექტორი: 
ტელ: (+995 32) 294 5000 
 

დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები

1. დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

ა) საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან მდგრადი ურთიერთოებების განვითარება;

ბ) უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და იქ მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების საინფორმაციო-ანალიტიკური ბაზის შექმნა;

გ) დიასპორულ ორგანიზაციათა რეესტრის შექმნა და წარმოება;

დ) საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეების მიერ ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა;

ე) საქართველოს მდგრადი განვითარების პროცესში ქართული დიასპორის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა;

ვ) ემიგრანტთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა;

ზ) დიასპორასთან დაკავშირებული წინადადებების მომზადება;

თ) კანონმდებლობით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება.

2. დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებისას დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

ა) მოიძიოს და დაამუშაოს ინფორმაცია დიასპორაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ;

ბ) დაამყაროს და განავითაროს კავშირები უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან, დიასპორულ ორგანიზაციებთან და საქართველოთი დაინტერესებულ სხვა პირებთან;

გ) შექმნას და აწარმოოს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და იქ მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების საინფორმაციო-ანალიტიკური ბაზა და დიასპორულ ორგანიზაციათა რეესტრი;

დ) ხელი შეუწყოს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების სასწავლებლად მიღებას;

ე) ხელი შეუწყოს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების საქართველოში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლას;

ვ) ხელი შეუწყოს დიასპორასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო პროექტების განხორციელებას;

ზ) ხელი შეუწყოს, თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისათვის დისტანციური გაკვეთილების ჩატარებას;

თ) ხელი შეუწყოს უცხოეთში მცხოვრებ სამეწარმეო საქმიანობით დაკავებულ თანამემამულეებს საქართველოს პოტენციალით დაინტერესებას და მათ მიერ საქართველოში ინვესტირებას;

ი) ხელი შეუწყოს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, დიასპორულ ორგანიზაციებს, ქართულენოვან კულტურულ-საგანმანათლებლო წრეებს, ცენტრებს, სკოლებს, ბიბლიოთეკებს, მხატვრული თვითშემოქმედების წრეებს და დიასპორასთან დაკავშირებულ სხვა პირებს დიასპორასთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებაში;

კ) განავითაროს და ხელი შეუწყოს დიასპორასთან დაკავშირებულ მედიააქტივობას;

ლ) ხელი შეუწყოს „დაწესებულების „პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი - ლევილის ქართული აკადემია“ მმართველი საბჭოს მუშაობას;

მ) წარუდგინოს მინისტრს წინადადებები უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის ან სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების წახალისების შესახებ, რომლის ფორმას და წესს განსაზღვრავს მინისტრი.

დეპარტამენტში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფები

ა) თანამემამულეებთან და დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამმართველო;

ბ) დიასპორული პროგრამების სამმართველო.