ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების ძირითადი საფუძვლების შესახებ“ ხელშეკრულება.
  ძალაშია 1995 წლის 23 სექტემბრიდან.

 2. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რკინიგზის ტრანსპორტის საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1993 წლის 1 ივნისიდან. 

 3. „საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ყაზახეთის ეროვნულ ბანკს შორის ანგარიშსწორების ორგანიზაციის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1996 წლის 17 სექმტებრიდან.

 4. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ელექტრო და საფოსტო კავშირგაბმულობის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1993 წლის 1 ივნისიდან.

 5. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1993 წლის 1 ივნისიდან. 

 6. „საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სახელმწიფო კოოპერატიული გაერთიანებას "ყაზპიშეპრომ"-ს შორის სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო მრეწველობის დარგში“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1993 წლის 1 ივნისიდან.

 7. „საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 11 თებერვლიდან.

 8. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1993 წლის 1 ივნისიდან.

 9. „საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ“ ხელშეკრულება.
  ძალაშია 2006 წლის 14 ივლისიდან.

 10. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტრანზიტის წესის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1997 წლის 14 ივლისიდან.

 11. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1998 წლის 24 აპრილიდან. 

 12. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1996 წლის 17 სექტებრიდან.

 13. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბუნების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ მემორანდუმი.
  ძალაშია 1996 წლის 17 სექტებრიდან. 

 14. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1996 წლის 17 სექტებრიდან.

 15. „საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის ეროვნული უშიშროების კომიტეტს შორის თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედების შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1996 წლის 17 სექტებრიდან.

 16. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს მთავრობის მიერ ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ სახელმწიფო კრედიტებზე, რომელიც ყაზახეთის მთავრობამ გამოუყო საქართველოს მთავრობას“.
  ძალაშია 2004 წლის 27 თებერვლიდან. 

 17. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რესტრუქტურირებულ კრედიტზე შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია 1996 წლის 1 ივლისიდან. 

 18. „სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის პრინციპების თაობაზე საქართველოს რესპუბლიკასა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის 1993 წლისათვის სამთავრობათაშორისო შეთანხმების რეალიზაციის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია 1993 წლის 1 ივნისიდან. 

 19. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 2 აგვისტოდან.

 20. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავალსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ კონვენცია.
  ძალაშია 2000 წლის 5 ივლისიდან.

 21. „საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის საკონსულო კონვენცია“.
  ძალაშია 1999 წლის 21 აგვისტოდან.

 22. „საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის საერთაშორისო ბაზებზე ნახშირწყალბადების ტრანსპორტირებაში თანამშრომლობის შესახებ“ მემორანდუმი.
  ძალაშია 1997 წლის 11 ნოემბრიდან.

 23. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ნავთობისა და გაზის მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულება.
  ძალაშია 1999 წლის 2 აპრილიდან.

 24. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 10 თებერვლიდან.

 25. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 2000 წლის 18 იანვრიდან.

 26. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო ავარიების, სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებისა და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 2000 წლის 18 იანვრიდან.

 27. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1997 წლის 11 ნოემბრიდან.

 28. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1997 წლის 11 ნოემბრიდან.

 29. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უმაღლესი კვალიფიკაციის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრების მომზადებასა და ატესტაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 3 აგვისტოდან.

 30. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტატისტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1997 წლის 11.11.97.

 31. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 16 ივლისიდან.

 32. „თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმიდან ამოღების შესახებ 1997 წლის 11 ნოემბრის შეთანხმებასთან საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია 1999 წლის 16 ივლისიდან.

 33. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების)ექსპორტისა და იმპორტისას ირიბი გადასახადებით დაბეგვრის პრინციპების შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 05.07.2000.

 34. „საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკოლოგიურად სუფთა ავტომატიზირებული სპეციალური ტრანსპორტისა და მისი ინფრასტრუქტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 18 მარტიდან.

 35. „საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1999 წლის 4 თებერვლიდან.

 36. „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ყაზახეთის იუსტიციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1998 წლის ოქტომბრიდან.

 37. „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ყაზახეთის იუსტიციის სამინისტროს შორის სამართლებრივი ექსპერტიზის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1998 წლის ოქტომბრიდან.

 38. „საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის ეროვნულ ბანკს შორის საფინანსო-საბანკო სისტემაში ინფორმაციის გაცვლისა და კვლევის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 1998 წლის 22 ოქტომბრიდან.

 39. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1997 წლის 11 ნოემბრის შეთანხმებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია 2009 წლის 21 იანვრიდან.

 40. „საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ 1996 წლის 17 სექტემბერის ხელშეკრულების“ ოქმი.
  ძალაშია 2006 წლის 14 ივლისიდან.

 41. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 1993 წლის 1 ივნისის შეთანხმების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია 2005 წლის 3 ოქტომბრიდან.

 42. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მოქალაქეთა ურთიერთმიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 2007 წლის 21 ივნისიდან.

 43. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია 2008 წლის 8 იანვრიდან.

 44. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია 2010 წლის 6 მაისიდან.

 45. „საქართველოს მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტერორიზმთან, ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორების უკანონო ბრუნვასთან, ორგანიზებულ და სხვა სახის დამნაშავეობასთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ძალაშია 2012 წლის 26 იანვრიდან.

 46. ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შორის საბაჟო კონტროლის ფორმების ურთიერთაღიარების შესახებ” ოქმი
  ძალაშია 2014 წლის 28 ივნისიდან.